Προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 2 Οκτωβρίου 1995 (Υπόθεση C-311/95)