Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 705/94 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1994 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1858/93 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αντισταθμιστικής ενίσχυσης για την απώλεια των εσόδων εμπορίας στον τομέα της μπανάνας