94/219/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 1994 σχετικά με το διορισμό αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών