Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 16ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-343/90 (αίτηση του Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Manuel José Lourenço Dias κατά Director da Alfândega do Porto («Ερμηνεία των άράρων 12 και 95 της συνθήκης ΕΟΚ— Φόρος αυτοκινήτου»)