Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος έρευνας, και εκπαίδευσης (1994-1998) στον τομέα της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης