Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 799/93 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 1993 περί καθορισμού των ελάχιστων τιμών πωλήσεως για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 621/93