Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στις Αζόρες και τη Μαδέρα