Απόφαση του Πρωτοδικείου της 24ης Μαρτίου 1994 στην υπόθεση Τ-3/93: Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κανονισμός 4064/89 — Παραδεκτό Έννοια «αποφάσεως» — Μορφή της πράξεως — Ανταγωνιστής τον οποίο η πράξη αφορά άμεσα και ατομικά — Συγκέντρωση κοινοτικών διαστάσεων — Διαβούλευση με τα κράτη μέλη — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των κρατών μελών)