Υπόθεση C-97/92: Προσφυγή της Associazione Italiana Teenico Economica del Cemento, A.I.T.E.C. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 27 Μαρτίου 1992