Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου (Σοβιετική Ένωση, Κίνα)