Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3805/90 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 1990 περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης