Υπόθεση C-707/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy dla Łodzi (Πολωνία) στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 – K.S. κατά A.B.