93/632/ΕΟΚ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 1993 περί χορηγήσεως ενίσχυσης από το χρηματοδοτικό μέσο συνοχής για έργο που αφορά την παρακαμπτήριο οδό στον αυτοκινητόδρομο N 4 του δήμου Longford στην Ιρλανδία Αριθ. Τ.Σ.: 93/07/65/001 (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)