ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2424/94 του Jean-Yves LE GALLOU προς την Επιτροπή. Μελέτες STOA