ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ Ι: Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - Κεφάλαιο 1: Η τελωνειακή ένωση - Τμήμα 1: Η κατάργηση των δασμών μεταξύ των κρατών μελών - Άρθρο 12