Απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ής Νοεμβρίου 1994 στην υπόθεση Τ-568/93, Helena Correia κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δόκιμοι έκτακτοι υπάλληλοι — Επαγγελματική ανεπάρκεια — Απόλυση)