Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/193 zo 7. februára 2018, ktorým sa schvaľujú laboratóriá v Brazílii a Ruskej federácii poverené vykonávaním sérologických skúšok na sledovanie účinnosti vakcín proti besnote určených pre psov, mačky a fretky [oznámené pod číslom C(2018) 593] (Text s významom pre EHP )$