Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-6/90 και C-9/90 (αιτήσεις της Pretura di Vicenza και της Pretura di Bassano del Grappa για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Andrea Francovich κατά Ιταλικής Δημοκρατίας και Danila Bonifaci κ.λπ. κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Μη μεταφορά οδηγίας ατο εσωτερικό δίκαιο—Ευ&ύνη τον κράτους μέλους)