91/241/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1991 σχετικά με τη θέσπιση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για την παροχή κοινοτικής διαρθρωτικής ενίσχυσης στα πέντε νέα κρατίδια ( Laender ) και το Ανατολικό Βερολίνο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας