93/622/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1993 για τη σύναψη του πρωτοκόλλου του 1993 σχετικά με την παράταση της διεθνούς συμφωνίας του 1986 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, με τροποποιήσεις στην εν λόγω συμφωνία