ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1971/92 της κ. Cristiana MUSCARDINI προς την Επιτροπή. Διαφάνεια των ελβετικών τραπεζών όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών σε περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας