Ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την εκτέλεση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του συστήματος γεωργικών ερευνών στην Ελλάδα