Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 7ης Μαΐου 1992 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-258/90 και C-259/90: Pesquerias De Bermeo SA και Naviera Laida SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αλιεία — Σχέδιο ασκήσεως πειραματικής αλιείας — Απόφαση της Επιτροπής ότι το σχέδιο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής βάσει τον κανονισμού (ΕΟΚ) αριά. 4028/86 τον Σνμόονλίον