ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2729/95 του Christoph KONRAD προς την Επιτροπή. Εκπνοή της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ