Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τριακοστή έβδομη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής της σύμβασης περί διατηρήσεως της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης όσον αφορά την τροποποίηση του προσαρτήματος II$