ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - Κεφάλαιο 1: Τα Όργανα - Τμήμα δεύτερο: Το Συμβούλιο - Άρθρο 148