Γραπτή ερώτηση E-2458/08 υποβολή: Marios Matsakis (ALDE) προς την Επιτροπή. Μεταχείριση των κρατουμένων στην Κύπρο