Απόφαση του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 1ης Ιουλίου 1993.