ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2831/94 του Salvador GARRIGA POLLEDO προς την Επιτροπή. Νομίσματα του ΕΝΣ