Γραπτή ερώτηση αριθ. 1179/90 του κ. Manfred Vohrer προς την Επιτροπή Θέμα: Έργα υποδομής και έλεγχος της συμβατότητάς τους με το περιβάλλον