Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 30/93 της Επιτροπής της 8ης Ιανουαρίου 1993 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα