Υπόθεση T-22/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 – Βουλγαρία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ – Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση – Δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε η Βουλγαρία – Αγροτική ανάπτυξη – Ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων – Έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής – Δημοσιονομικές διορθώσεις – Εκ των υστέρων έλεγχοι – Μεθοδολογία για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων – Υποτροπή – Διορθωτικά μέτρα – Διαδικασία εκκαθαρίσεως ως προς τη συμμόρφωση – Ασφάλεια δικαίου – Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως – Αναλογικότητα)