Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων