Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3550/90 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1990 που καθορίζει, για την αλιευτική περίοδο 1990, τις τιμές προσανατολισμού των προϊόντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81