Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2030/90 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1990 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 όσον αφορά το φυσικό έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών