Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) το οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τους ιδίους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων