Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 542/92 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1992 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/92 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Τουρκίας