Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2589/90 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 1990 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων