ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2374/95 του Hiltrud BREYER προς την Επιτροπή. Χρηματοδότηση της έρευνας όσον αφορά τα "γονίδια βίας"