92/310/ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1992 για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 1991 στις αποδοχές των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι τοποθετημένοι σε τρίτη χώρα