ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1788/95 του Elly PLOOIJ-VAN GORSEL προς την Επιτροπή. Η συμμετοχή των γυναικών σε συνέδρια