Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 890/78 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1978 περί των λεπτομερειών πιστοποιήσεως του λυκίσκου