Υπόθεση C-191/07 P: Αίτηση αναιρέσεως που άσκησε στις 3 Απριλίου 2007 ο Jean Yves Sellier κατά της διατάξεως του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση T-276/06, Sellier κατά Επιτροπής