Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την 14η ετήσια έκθεση ( 1988 ) της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ )