ΠΡΑΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΙΤΛΟΣ VI : ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Λοιπές διατάξεις - Άρθρο 149