Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 611/95 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 1995 για την πώληση, με διαγωνισμό, βοείου κρέατος που κατέχεται από ορισμένους οργανισμούς παρέμβασης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2785/94