Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 1990 με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να μην λαμβάνει υπόψη ορισμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων και να χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση εκτιμήσεις κατά τον υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (90/176/Ευρατόμ, ΕΟΚ)