Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) 1360/78 σχετικά με τις ομάδες παραγωγών και τις ενώσεις αυτών