ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 78 (H-0884/95) του Georges BERTHU προς την Επιτροπή. Επίπτωση των νομισματικών διακυμάνσεων