ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2218/91 του κ. Proinsias DE ROSSA πρoς την Επιτροπή. Προγράμματα Interreg στην Ιρλανδία